Chiếu nhường ngôi

Chiếu nhường ngôi

 

"Vua Thái Tổ ta, thừa thời cách mệnh, bèn có bn phương, các thánh truyền ngôi, đã nhiều lịch . Đó là lòng người hợp với ý trời xui nên vy.

 

Từ cui thời Hng Thun, gp lúc quc gia nhiều nn, Trn Cao bt đu gây lon; Trịnh Tuy lp kẻ nghịch lên ngôi, lòng người lìa tan, trời cũng không giúp. Lúc y thiên hạ đã không phi của nhà ta vy.

 

Ta bc đức ni ngôi, không thể gánh ni mệnh trời và lòng người, [tờ 185b] hướng về người có đức. Vy nay Thái sư An Hưng vương Mc Đăng Dung, là người tư cht thông minh, đủ tài văn võ bên ngoài đánh dẹp, bn phương đều phục, bên trong trị nước, trăm họ yên vui, công đức rt lớn lao, trời người đều qui phụ.

 

Nay nhường ngôi báu cho người có đức, để hợp mệnh trời, để yên nhân dân. Mong kính theo đó".

(Lê Quý Đôn toàn tập, tập III, Đại Việt thông sử, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội-1978, tr 264-265)

Viết bình luận