Tổ chức Kỷ niệm 458 năm ngày mất của Tuyên tông Anh Nghị Hoàng đế Mạc Phúc Nguyên.

Tổ chức Kỷ niệm 458 năm ngày mất của Tuyên tông Anh Nghị Hoàng đế Mạc Phúc Nguyên.

Sáng ngày 9 tháng 3 năm 20122( 7/2 Âm lịch) Ban quản lý Di tích  tổ chức Lễ cúng Kỷ niệm 458 năm ngày mất của Hoàng đế Mạc Phúc Nguyên.

Tượng Tuyên tông Anh nghị Hoàng đế Mạc Phúc Nguyên ở Chùa Trung Hành, Hải Phòng

Chùa Trung Hành ( Hưng Khánh tự) ở Hải Phòng hiện đang lưu thờ pho tượng đá của Ngài .

Ngài là con trưởng của Mạc Hiến Tông. Khi phụ hoàng mất, Ngài mới lên 6 tuổi. Ngài lên ngôi ngày 9 tháng 5 năm Bính Ngọ ( 1546), bao nhiêu công việc lớn nhỏ đều ủy thác cho thúc phụ là Khiêm Vương Mạc Kính Điển. Đổi niên hiệu là Vĩnh Định từ năm Đinh Mùi ( 1547). Tôn tổ mẫu họ Phạm là Thái hoàng Thái hậu.

Năm 1555, Ngài đã tập hợp được tướng sĩ phòng thủ các nơi hiểm yếu. Sai Khiêm vương đem quân đánh cướp Thanh Hóa. Năm ấy thua. Hai năm sau lại vào đánh cũng thua. Khiêm vương nhảy xuống sông trốn thoát.

Năm 1559, quân nhà Lê bắc phạt nhiều nơi Mỹ Lương, Bất Bạt ( thuộc Sơn Tây), Hưng Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Kinh Bắc, các phủ huyện Khoái, Hồng và Nam Sách…

Ngài di cư về huyện Thanh Trì. Có người bầy kế cho Ngài ngầm dẫn quân đánh vào Thanh Hóa thì các đạo quân của nhà Lê đang vây ở Kinh Bắc, Hải Dương không cần đánh cũng sẽ tự giải. Đó là kế “ Đánh nước Ngụy để cứu nước Hàn”. Ngài nghe theo, sai Khiêm vương thực thi vào năm 1651, đã ổn định lại thế nước và trở về kinh đô Thăng Long.

Triều đại của Ngài chiến tranh liên miên. Tuy vậy Ngài rất quan tâm tới thi cử và theo lệ cứ 3 năm lại mở khoa thi, lấy được nhiều người tài:

-Năm 1547 lấy đỗ Dương Phúc Tư và 30 người.

- Năm 1550 lấy đỗ Trần Văn Bảo và 25 người

- Năm 1553 lấy đỗ Nguyễn Lương Thái và 20 người

- Năm 1556 lấy đỗ Phạm Trấn và 14 người

- Năm 1559 lấy đỗ Đặng Thì Thồ và 19 người

- Năm 1562 lấy đỗ Phạm Duy Quyết và 18 người.

Mấy lần đổi niên hiệu: Vĩnh Định ( 1547), Cảnh Lịch ( 1548), Quang Bảo ( 1554). Chú ý thăng thưởng các quan văn võ: Trần Phi tước Đông Lai hầu Thiếu phó Binh bộ Thượng thư kiêm Đô ngự sử lại gia thêm Tri quân cục, tước Lai Quận công, Phạm Quỳnh tước Vinh quận công, Phạm Dao tước Phúc Xuyên hầu, Mạc Đình Khoa tước Gia Quốc công, Nguyễn Kính là Tây Quốc công, Nguyễn Khải Khang là Đoan Quốc công, Nguyễn Quyện ( hàng tướng) là Thạch Quận công, Giáp Hải chức Thượng thư bộ Lại, tước Tô Khê hầu….

Năm Quý Hợi ( 1563), Ngài bị bệnh đậu. Ngày 7 tháng 02 năm Giáp Tý ( 1564) Ngài băng hà. Thọ 24 tuổi, ở ngôi 19 năm. Thụy là Tuyên Tông Anh Nghị Hoàng Đế. Con của Ngài là Mạc Mậu Hợp lên ngôi.

Nguồn: Ban quản lý Di tích

Viết bình luận