25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

THÂN THẾ, GIAI THOẠI VỀ THỨ HẬU CỦA VUA MẠC ĐĂNG DUNG

THÂN THẾ, GIAI THOẠI VỀ THỨ HẬU CỦA VUA MẠC ĐĂNG DUNG: NGUYỄN THỊ NGỌC LÃNG (BÀ CHÚA LỐI) ...

Xem thêm

13/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

SỬ LIỆU TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM THỜI NHÀ MẠC

SỬ LIỆU TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM THỜI NHÀ MẠC ĐINH KHẮC THUÂN ...

Xem thêm

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Sử liệu Trung Quốc về Việt Nam thời Mạc

S Ử LI Ệ U TRUNG QU Ố C V Ề VI...

Xem thêm

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 1 bình luận

Mạc Đăng Dung có dâng đất cho nhà Minh không?

Mạc Đăng Dung có dâng đất cho nhà Minh không? Xưa nay sử chép rằng Thái Tổ nhà Mạc là...

Xem thêm

08/01/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NHÀ MẠC (1527-1592) VÀ THÁI TỔ MẠC ĐĂNG DUNG (1527-1529) TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC

NHÀ M Ạ C (1527-1592) VÀ THÁI T Ổ M Ạ...

Xem thêm